Pomocy mam pytanie

Czy korzystanie z blokady wpływa na długość działania na baterii?

1 Like

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.